Hoppa till innehåll

  Tidigare uppdrag   

  Tidigare  

  uppdrag   

Marina friluftsvärden på Gålö i Stockholms skärgård

Tilsammans med Ekologigruppen har Magma Miljö kartlagt det marina friluftslivet, d v s båtlivet, fiske, jakt och det rörliga friluftslivet på Gålö i Haninge kommun på uppdrag av länsstyrelsen. På och runt ön finns ett stort besökstryck som kan ha påverkan på de marina miljöerna.

 

Tillgängliga fiskeplatser i Bergs kommun, Jämtland

Bergs kommun vill bli bäst i landet på tillgängligt fiske för fler. De är på god väg, för sexton fiskeplatser har iordningsställts runtom i kommunen i sjöar, tjärnar och i strömmande vatten. MagMa Miljö har granskat 12 fiskeplatser ur tillgänglighetssynpunkt. Läs mer: Fiska i Berg

Ny multiled i Lofsdalen i Härjedalen

Panoramaleden är en ny multiled som går upp längs kanten av fjället Hovärken i Lofsdalen och är 2,2 km lång. Den är utformad för alla, allstå både för cyklister, personer med rulatorer, rullstolar och barnvagnar, som ska kunna samsas på leden. Underlaget består både av anlagda grusvägar och träspänger. På uppdrag av Lofsdalens turistnärings ekonomiska förening har MagMa Miljö granskat leden ur tillgänglighetssynpunkt och kommit med förslag på förbättringar av den.

Magma Miljö har varit med i utformningen av friluftsanordningar vid Garnuddens naturreservat i Salems kommun, Stockholms län. Här är en Youtube-film som beskriver vilka satsningar som kommunen har gjort. Filmen är en kortversion på 2 minuter som är textad och delvis syntolkad. Filmen är gjord av Lindahl Film och MagMa Miljö.

Inventering av friluftsområden, spår och målpunkter i Värmdö kommun

MagMa Miljö har inventerat ett 15-tal områden i kommunen utifrån ett önskemål  att åstadkomma bättre tillgänglighet för fler människor. Det gäller friluftsområden, badplatser, spår och några utvalda målpunkter. Man har delat in områdena i 3 kategorier utifrån vilken grad av tillgänglighet som är möjlig och önskvärd att uppnå.

Blekinges natur-reservat inventerade

Almö naturreservat i Ronneby kommun (bilden) är ett exempel på ett bra tillgängligt område där länsstyrelsen har anlagt mer än 3 km hårdgjorda gångvägar och flera rastplatser vid havet. Vi har inventerat ett 15-tal naturreservat utifrån tillgänglighetsaspekter i Blekinge under våren 2023. Länsstyrelsen håller även på att ta fram en tillgänglighetsstrategi som ska gälla från 2024-2030 som vi har yttrat oss över. Målet är att länet ska ha 10 NR med hög tillgänglighetsgrad.

Inventering av friluftsbad i Västerås kommun

MagMa Miljö har inventerat  friluftsbad på uppdrag av Västerås stad. Resultatet visar hur viktigt det är att ha en sammanhållande tillgänglig besökskedja på baden, d v s att komma från en parkering, kunna utnyttja badets service och framförallt nå stranden och kunna bada utan hinder.

Magma Miljö har gjort en tillgänglighetsplan för 350-åriga Axmar bruk i Gästrikland, som också är kulturreservat på uppdrag av länsstyrelsen.  Där finns bland annat en smedja, en hytta, hamn och en engelsk park med ett lusthus. Flera av de föreslagna åtgärderna i planen har genomförts så att framkomligheten har förbättrats. Foto: Tomas Ärlemo